پرده راد پس از کسب تجربه چندین و چند ساله در زمینه تولید پرده و البته با بکار گیری مواد اولیه با کیفیت و متخصصین مجرب موفق به تولید پرده ای با کیفیت پایاپای محصولات خارجی مطرح شده است که نیاز امروز بازار ایران را با قیمت به مراتب پایین تر از نمونه های مشابه خارجی تامین کرده است.

۸۱۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۵۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۳۳۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۵۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۵۴۹,۰۰۰ تومان هر مترمربع
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان