یکی از بهترین انواع پوشش نما در کشور ایران آجر نما می باشد چراکه آجر نما با انواع آب و هوا از جمله سرد سیر ، گرم سیر ، مرطوب و … همخوانی داشته و از طول عمر بسیار بالایی برخوردار است. از انواع آجر نما می توان به آجر نسوز نما مدرن ، آجر نسوز نما آنتیک ، آجر نسوز صخره ای و آجر نسوز نما اشاره کرد.

۷,۶۰۶ تومان هر قالب
281,443 تومان هر مترمربع
۹,۲۸۱ تومان هر قالب
343,400 تومان هر مترمربع
۶,۶۵۴ تومان هر قالب
246,211 تومان هر مترمربع
۵,۶۴۵ تومان هر قالب
282,267 تومان هر مترمربع
۶,۶۸۷ تومان هر قالب
247,414 تومان هر مترمربع
۳,۹۴۰ تومان هر قالب
236,429 تومان هر مترمربع
۱,۲۴۱ تومان هر قالب
248,256 تومان هر متزمربع
۵,۳۵۸ تومان هر قالب
267,904 تومان هر مترمربع
۱,۴۳۷ تومان هر قالب
287,460 تومان هر مترمربع
۲,۸۷۴ تومان هر قالب
287,419 تومان هر مترمربع
۷,۶۹۵ تومان هر قالب
461,732 تومان هر مترمربع
۴,۸۹۴ تومان هر قالب
244,724 تومان هر مترمربع
۴,۹۴۰ تومان هر قالب
494,028 تومان هر مترمربع
۱۰,۹۶۷ تومان هر قالب
263,215 تومان هر مترمربع
۸,۱۳۳ تومان هر قالب
300,927 تومان هر مترمربع
۹,۱۲۶ تومان هر قالب
492,820 تومان هر مترمربع
۴,۵۸۹ تومان هر قالب
275,258 تومان هر مترمربع
۲,۳۸۸ تومان هر قالب
238,805 تومان هر مترمربع
۸۶,۳۵۸ تومان هر قالب
518,148 تومان هر مترمربع
۹۴,۴۶۶ تومان هر قالب
566,798 تومان هر مترمربع