یکی از بهترین انواع پوشش نما در کشور ایران آجر نما می باشد چراکه آجر نما با انواع آب و هوا از جمله سرد سیر ، گرم سیر ، مرطوب و … همخوانی داشته و از طول عمر بسیار بالایی برخوردار است. از انواع آجر نما می توان به آجر نسوز نما مدرن ، آجر نسوز نما آنتیک ، آجر نسوز صخره ای و آجر نسوز نما اشاره کرد.

۴,۸۲۱ تومان هر قالب
419,453 تومان هر مترمربع
۷,۳۰۱ تومان هر قالب
394,256 تومان هر مترمربع
۳,۹۵۲ تومان هر قالب
395,223 تومان هر مترمربع
۵,۶۳۷ تومان هر قالب
281,860 تومان هر مترمربع
۴,۱۵۳ تومان هر قالب
207,675 تومان هر مترمربع
۱۰,۰۸۴ تومان هر قالب
242,030 تومان هر مترمربع
۵,۸۹۷ تومان هر قالب
218,174 تومان هر مترمربع
۴,۳۷۶ تومان هر قالب
218,810 تومان هر مترمربع
۱۰,۰۸۷ تومان هر قالب
242,098 تومان هر مترمربع
۱۰,۵۸۸ تومان هر قالب
254,114 تومان هر مترمربع
۱۱,۶۰۸ تومان هر قالب
278,597 تومان هر مترمربع
۶,۰۸۲ تومان هر قالب
225,041 تومان هر مترمربع
۵,۴۲۰ تومان هر قالب
200,547 تومان هر مترمربع
۴,۳۷۶ تومان هر قالب
218,810 تومان هر مترمربع
۵,۲۸۱ تومان هر قالب
264,060 تومان هر مترمربع
۵,۰۷۳ تومان هر قالب
253,670 تومان هر مترمربع
۱۰,۱۶۱ تومان هر قالب
243,881 تومان هر مترمربع
۱۰,۶۴۴ تومان هر قالب
255,449 تومان هر مترمربع
۱۱۶,۸۲۲ تومان هر قالب
280,373 تومان هر مترمربع
۷۳,۲۳۰ تومان هر قالب
439,379 تومان هر مترمربع