از زمان گذشته تا امروز استفاده از قرنیز و سایر پروفیل ها در ساختمان ها مرسوم بوده است در گذشته استفاده از قرنیز های سنگی و سرامیکی بیشتر مرسوم بوده است ولی این روزها این نوع قرنیزها جای خود را به قرنیز PVC ، قرنیز MDF و قرنیز پلی استایرن داده اند.

۴۱,۴۴۰ تومان هر شاخه
14,800 تومان هر مترطول
۴۲,۵۶۰ تومان هر شاخه
15,200 تومان هر مترطول
۳۰,۵۲۰ تومان هر
10,900 تومان هر
۴۰,۶۰۰ تومان هر
14,500 تومان هر
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۳۹,۵۲۸ تومان هر شاخه
16,470 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول
۶۴,۶۸۰ تومان هر شاخه
26,950 تومان هر مترطول