ارسال در بخش : مقالات عمومی
انواع پارتیشن ها و علت استفاده از آن
تعریف پارتیشن:

کلمه لاتین پارتیشن در فارسی به عنوان جدا کننده معنی میشود و مختص به جسم یا شیئی اختصاص داده نشده.

لذا هر چیزی که بتواند حالت این تعریف یعنی جدا کننده را ایجاد کند به عنوان پارتیشن تلقی میشود.

حال پارتیشن میتواند هر چیزی باشد.

به طور مثال دیوار جدا کننده  بین دو فضا که میتواند از هر جنس و ماده ای تشکیل شده باشد. ادامه مطلب