آجر نسوز نما مدرن جدیدترین سری آجر تولید شده توسط کارخانجات آجر نسوز آذرخش می باشد که دارای رنگ بندی بدون بازی رنگ با ضخامت ۲ سانتی متر می باشد.

۷,۶۰۶ تومان هر قالب
281,443 تومان هر مترمربع
۹,۲۸۱ تومان هر قالب
343,400 تومان هر مترمربع
۶,۶۵۴ تومان هر قالب
246,211 تومان هر مترمربع
۵,۶۴۵ تومان هر قالب
282,267 تومان هر مترمربع
۵,۳۵۸ تومان هر قالب
267,904 تومان هر مترمربع
۴,۸۹۴ تومان هر قالب
244,724 تومان هر مترمربع
۱۰,۹۶۷ تومان هر قالب
263,215 تومان هر مترمربع
۸,۱۳۳ تومان هر قالب
300,927 تومان هر مترمربع
۸۶,۳۵۸ تومان هر قالب
518,148 تومان هر مترمربع
۹۴,۴۶۶ تومان هر قالب
566,798 تومان هر مترمربع
۱۵,۰۷۰ تومان هر قالب
361,680 تومان هر مترمربع
۱۳,۷۳۰ تومان هر قالب
329,530 تومان هر مترمربع
۱۳,۱۰۸ تومان هر قالب
314,604 تومان هر مترمربع
۱۴,۹۷۴ تومان هر قالب
359,389 تومان هر مترمربع
۱۳,۶۵۸ تومان هر قالب
327,809 تومان هر مترمربع
۱۳,۰۱۲ تومان هر قالب
312,306 تومان هر مترمربع
۱۳,۰۰۹ تومان هر قالب
312,218 تومان هر مترمربع
۱۲,۶۱۲ تومان هر قالب
302,698 تومان هر مترمربع
۶,۹۹۲ تومان هر قالب
257,803 تومان هر مترمربع
۷,۸۴۶ تومان هر قالب
290,303 تومان هر مترمربع