آجر نسوز نما مدرن جدیدترین سری آجر تولید شده توسط کارخانجات آجر نسوز آذرخش می باشد که دارای رنگ بندی بدون بازی رنگ با ضخامت ۲ سانتی متر می باشد.

۵,۶۳۷ تومان هر قالب
281,860 تومان هر مترمربع
۴,۱۵۳ تومان هر قالب
207,675 تومان هر مترمربع
۱۰,۰۸۴ تومان هر قالب
242,030 تومان هر مترمربع
۵,۸۹۷ تومان هر قالب
218,174 تومان هر مترمربع
۴,۳۷۶ تومان هر قالب
218,810 تومان هر مترمربع
۱۰,۰۸۷ تومان هر قالب
242,098 تومان هر مترمربع
۱۰,۵۸۸ تومان هر قالب
254,114 تومان هر مترمربع
۱۱,۶۰۸ تومان هر قالب
278,597 تومان هر مترمربع
۶,۰۸۲ تومان هر قالب
225,041 تومان هر مترمربع
۵,۴۲۰ تومان هر قالب
200,547 تومان هر مترمربع
۴,۳۷۶ تومان هر قالب
218,810 تومان هر مترمربع
۵,۲۸۱ تومان هر قالب
264,060 تومان هر مترمربع
۵,۰۷۳ تومان هر قالب
253,670 تومان هر مترمربع
۱۰,۱۶۱ تومان هر قالب
243,881 تومان هر مترمربع
۱۰,۶۴۴ تومان هر قالب
255,449 تومان هر مترمربع
۱۱۶,۸۲۲ تومان هر قالب
280,373 تومان هر مترمربع
۷۳,۲۳۰ تومان هر قالب
439,379 تومان هر مترمربع
۳,۶۶۸ تومان هر قالب
183,415 تومان هر مترمربع
۳,۸۱۳ تومان هر قالب
190,670 تومان هر مترمربع
۴,۴۲۵ تومان هر قالب
221,240 تومان هر مترمربع