آجر نسوز نما مدرن جدیدترین سری آجر تولید شده توسط کارخانجات آجر نسوز آذرخش می باشد که دارای رنگ بندی بدون بازی رنگ با ضخامت ۲ سانتی متر می باشد.

۴,۵۳۹ تومان | هر قالب
۴,۰۳۱ تومان | هر قالب
۳,۳۴۴ تومان | هر قالب
۸,۱۲۱ تومان | هر قالب
۴,۷۴۷ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۸,۱۲۴ تومان | هر قالب
۸,۵۲۷ تومان | هر قالب
۹,۳۴۷ تومان | هر قالب
۴,۸۹۷ تومان | هر قالب
۴,۳۶۴ تومان | هر قالب
۳,۵۲۳ تومان | هر قالب
۴,۲۵۲ تومان | هر قالب
۴,۰۸۵ تومان | هر قالب
۸,۱۸۳ تومان | هر قالب
۸,۵۷۱ تومان | هر قالب
۹,۴۰۷ تومان | هر قالب
۵۸,۹۷۳ تومان | هر قالب
۲,۹۵۳ تومان | هر قالب
۳,۰۷۱ تومان | هر قالب