قرنیز و سایر پروفیل ها استفاده از قرنیز در ساختمان از گذشته تاکنون مرسوم بوده است. که درگذشته از نمونه های سنگی ، آجر و یا… استفاده می کردند.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی های جدید از قرنیز PVC ، قرنیز MDF و قرنیز پلی استایرن به جای قرنیز های سنگی استفاده می کنند.

۱۵,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۵,۶۰۰ تومان | هر مترطول
۱۰,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۰,۹۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۱۲,۷۰۰ تومان | هر مترطول
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۲۲,۸۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه
۳۷,۰۰۰ تومان | هر شاخه